Omgaan met pesten

Kanjer/pestprotocol

Schoolregels
Onze school wil kinderen voorbereiden op de samenleving. Daarbij is de oriëntatie op waarden waarop normen berusten belangrijk. Leerlingen en leerkrachten gaan op een positieve manier met elkaar om en houden zich aan de afgesproken regels. De regels van De Hoeksteen zijn opgedeeld in drie soorten: Kanjerregels, Schoolregels en Groepsregels.

De Kanjerregels zijn:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. Niemand speelt de baas
 4. We lachen elkaar niet uit
 5. Je bent of doet niet zielig

De Schoolregels voor binnen zijn:
Binnen is de school een wandelgebied, buiten hoeft dat niet.
Als je Internet, draag je de witte Kanjerpet.
We zullen voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
We ruimen onze spullen op, dan blijft de school tiptop.
Net taalgebruik is oké. Vloeken, schreeuwen en schelden daar doen wij niet aan mee.
Wij kunnen zelfstandig werken, dat kun je wel merken.
Zonder op je hoofd een pet, muts of hoed, zit je in de klas goed.

De Schoolregels voor buiten zijn:
Spelen doen we op het plein. We houden rekening met elkaar, dat is fijn.
Gaat de bel dan kom je snel.

De Groepsregels zijn per groep verschillend en toegespitst op de gebruiken en werkwijze binnen de groep. De afspraak is wel om het taalgebruik van de regels in de verschillende groepen op elkaar af te stemmen, zodat er sprake is van een doorgaande lijn.

Pestprotocol
Dit protocol is bedoeld voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is belangrijk dat u weet hoe we op onze school denken over pesten. Uit dit protocol wordt duidelijk dat we pesten niet toestaan. U kunt lezen wat we doen om pestgedrag te voorkomen en wat we doen als pesten aan de orde is. Ook zullen we aangeven waar u naar toe kunt met uw klachten.

Uitgangspunt
Op onze school streven we naar een veilige leeromgeving voor alle kinderen en leerkrachten. Op onze school moeten de kinderen zich zo veilig voelen dat ze hun hart mogen en durven luchten. We vinden dat elk kind met respect behandeld moet worden door zowel de leerkrachten als de medeleerlingen.

Wat is pesten?
Pesten is het geestelijke en/of lichamelijke schade berokkenen aan anderen. Het gebeurt soms open, maar ook vaak in het geniep. Het is altijd met opzet en er is sprake van een ongelijke machtsverhouding.

Wie hebben met pesten te maken?
In de eerste plaats degene die gepest wordt en de pesters, maar ook de kinderen die zich afzijdig houden. Natuurlijk hebben ook de leerkrachten en vooral ook de ouders met het probleem te maken.

Waar kan worden geklaagd?
Het is belangrijk dat allen die pesten signaleren deze informatie doorgeven aan degenen die daarvoor zijn aangewezen.

 1. Geef informatie over pestgedrag door aan de leerkracht van de gepeste leerling en aan de leerkracht van de pesters, als dat een andere leerkracht is.
 2. Gebeurt het pesten op het plein dan is de pleinwacht degene die de eerste signalen opvangt. Hij geeft de informatie door aan de leerkracht van de pestkoppen en aan de leerkracht van de gepeste leerling.

In ieder geval worden alle pestgevallen gemeld bij de intern begeleider: rechtstreeks of indirect.

Hulp in het algemeen
Het mag duidelijk zijn dat de kinderen die gepest worden alle steun van de leerkrachten en ouders nodig hebben. De pestkoppen hebben ook aandacht nodig. Vooral de leerlingen die zich afzijdig houden kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van pestgedrag.

De taak van de leerkracht.

 1. De leerkracht mag die problematiek niet naast zich neerleggen! Zij/hij luistert actief als een klacht hem ter ore komt.
 2. Zij/hij moet het slachtoffer duidelijk maken dat zijn probleem gezien en erkend wordt.
 3. Zij/hij moet de pester duidelijk maken dat zijn gedrag onacceptabel is.
 4. Zij/hij meldt het pesten bij de interne begeleider. Eventueel besluiten de leerkracht en de interne begeleider samen of het pestgedrag tijdens de teamvergadering moet worden gemeld en/of  besproken.
  De ouders moeten bij voortduring van het pestprobleem worden ingelicht (ouderbezoek) en eventueel moet een klassenavond worden georganiseerd.

De taak van de directie

 • De directie wordt door de interne begeleider op de hoogte gebracht van de gevallen die spelen op school.
 • De schoolleiding is actief betrokken en ondersteunt leerkrachten in hun handelen. De directie komt met initiatieven op de teamvergadering om procedures te verbeteren of pestgedrag in het algemeen  aan de orde te stellen.

Tijdens gesprekken met individuele leerkrachten kan het pesten en de houding van de leerkracht in dezen onderwerp van gesprek zijn.

Taak van de Kanjercoördinator

 • De Kanjercoördinator is de eerste aanspraakpersoon voor leerkrachten en van leerlingen als ze vinden dat ze bij hun klassenleerkracht niet terecht kunnen.
 • De Kanjercoördinator houdt een logboek bij van meldingen.
 • Ook overlegt hij/zij met betrokkenen wat mogelijk de beste oplossingen zijn als er pestgedrag wordt geconstateerd.
 • Eventueel kan hij/zij het pesten in de teamvergadering aan de orde stellen.
 • Als leerkrachten hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld een ouderavond of een klassenavond dan kan de Kanjercoördinator hierbij betrokken worden.

De Kanjercoördinator informeert de directie over gevallen van pesten die hem of haar ter ore komen.

De ouders

 • De ouders van de betreffende leerlingen moeten bij voortdurend pestgedrag op de hoogte worden gesteld.
 • Ouders van de pesters moeten bij herhaling door de klassenleerkracht of de IB-er worden geïnformeerd over het gedrag van hun kind.

Eventueel moet bij voortduring van een probleem een klassenavond worden gehouden.

Voorkomen van pesten

 • In de Kanjertraining besteden we regelmatig met de kinderen aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Onderwerpen als vriendschap en samen spelen komen in dit verband aan de orde. Dit kan in de vorm van gesprekken, maar ook door rollenspel e.d. Ook de gedragsregels tussen kinderen onderling en van kinderen met volwassenen moeten worden besproken: taalgebruik  en fatsoensregels komen aan de orde.
 • Het pesten wordt binnen het kader van sociaal emotionele ontwikkeling nadrukkelijk aan de orde gesteld ook als het op dat moment niet “speelt”. Onderscheid tussen pesten en plagen.
 • We streven naar een veilig pedagogisch klimaat in de groepen en op het plein.
 • We zorgen ervoor, dat er voldoende toezicht is tijdens de pauze.
 • Er zijn regels opgesteld, die zichtbaar in de klas hangen.
 • We houden extra toezicht op gevaarlijke situaties, plekken en tijdstippen.
 • De leerkrachten stellen duidelijk grenzen. We zeggen absoluut “NEE” tegen pesten!

 Hoe leren we kinderen om te gaan met pestgedrag

Pestgedrag: Uitschelden, vals beschuldigen, spullen afpakken, slaan, duwen, voordringen, bedreigen, de baas spelen.
Reactiemogelijkheden:

 1. Ik doe bang als een konijn en de pestvogel gaat door. De pestvogel zoekt mij vaker uit als slachtoffer, want ik doe toch niets terug.
 2. Ik doe grappig als een aap en denk: op die manier red ik mijzelf hieruit. Andere kinderen denken dan vaak: die is gek! De pestvogel scheldt door.
 3. Ik doe als een pestvogel. Ik scheld terug, doe brutaal en ram erop los, want dit pik ik niet. De pestvogel scheldt en ramt net zo hard of harder terug.
 4. Ik doe het dan niet goed, ik word beoordeeld als een sukkel, een rare of een aso. De kans is groot dat de ruzie verergert.
 5. Ik doe daarom als een tijger. De pestvogel scheldt mij uit, ik zeg: Nou en! ….en loop weg. Ik gebruik mentale judotechniek. Dat doe ik niet door te spreken maar te denken: als jij dat wil zeggen, ga je gang, maar ik heb geen zin om hier naar te luisteren. Ik haal mijn schouders op en laat de pestvogels en de aapjes kletsen. Ik weet dat de pestvogel en het aapje altijd ruzie willen, omdat ze stoer willen doen of grappig willen zijn. Daarom ga ik het winnen. Het aapje en de pestvogel krijgen hun zin niet. Ik laat mij niet uitdagen. Ze zijn niet wijzer.
  Als de pestvogel doorgaat, roep ik de hulp in van de leerkracht. Deze zorgt voor een passende straf voor de pestvogel en licht desgewenst de ouders van de pestvogel in.

In de Kanjertraining wordt vaak gevraagd: is het jouw bedoeling om…jouw moeder teleurgesteld te krijgen…de juf kwaad te maken… deze jongen verdrietig te maken?
Is het jouw bedoeling? Dat is dan gelukt, maar dan heb je een probleem, het wordt niet geaccepteerd. Kinderen willen niet met je spelen als jij je zo gedraagt. Als je iedereen dwars wil zitten, ben je op de goede weg.
Is het niet jou bedoeling? Doe het dan anders! Hoe ga je dat aanpakken? Hier krijgt het kind dan tips van de andere kinderen en de leerkracht.
De Kanjertraining probeert elk kind te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen.
Iedereen wil toch een Kanjer zijn!

 

Het gaat wel eens mis. Hoe lossen we dit op? Wil jij het niet oplossen en jouw ouders vinden dat prima? Dan hebben jij en je ouders een probleem. De school beschermt het leerproces en zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen op school.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.